multiLingual 日本語 English Simplefied Chinese Traditional Chinese Korea

초보자 일본어 회화

인사, 질문

“안녕하세요”

「こんにちは」
Konnichiwa

“고맙습니다. 감사합니다”

「ありがとう」
Arigato

“안녕히 가세요, 안녕히 계세요”

「さようなら」
Sayonara

“화장실은 어디입니까?”

「トイレ は どこ ですか?」
Toire wa doko desuka?

“지금 몇 시입니까?”

「今 何時 ですか?」
Ima nanji desuka?

“당신은 영어를 할 수 있습니까? “

「あなた は 英語を 話せ ますか?」
Anata wa eigo o hanase masuka?

“여기에 써 주세요”

「ここ に 書いて ください」
Koko ni kaite kudasai

쇼핑

“00은 있습니까?”

「○○ は あり ますか?」
00 wa ari masuka?

“다른 색은 있습니까?”

「別 の 色 は あり ますか?」
Betsu no iro wa ari masuka?

“좀 더 작은(큰) 것은 있습니까?”

「もう すこし 小さい(大きい) の は あり ますか?」
Mo sukoshi chiisai(okii) no wa ari masuka?

“하나(전부) 얼마입니까?”

「ひとつ(全部 で) いくら ですか?」
Hitotsu(zenbu de) ikura desuka?

“더 싼(비싼) 것은 없습니까?”

「もっと 安い(高い) の は 無い ですか?」
Motto yasui(takai) no wa nai desuka?

“신용카드로 계산할 수 있습니까?”

「支払い は カード で でき ますか?」
Shiharai wa ka-do de deki masuka?

몸이 불편할 때

“약국(병원)은 어디입니까?”

「薬局(病院) は どこ ですか?」
Yakkyokuwa(byoin) wa doko desuka?

“여기(배, 머리)가 아픕니다.”

「ここ(お腹・頭) が 痛い です」
Koko(onaka,atama) ga itai desu

“열이 있습니다”

「熱 が あり ます」
Netsu ga ari masu

“식욕이 없습니다”

「食欲 が あり ません」
Shokuyoku ga ari masen

“구토할 것 같습니다”

「吐きそう です」
Hakisou desu

“몸이 불편합니다”

「体 の 具合 が 悪い の ですが」
Karada no guai ga warui no desuga

“의사를 불러 주세요”

「医者 を 呼んで ください」
Isha o yonde kudasai

곤란한 일이 생겼을 때

“짐(지갑, 여권)이 없어졌습니다”

「荷物(財布・パスポート) が 見つかり ません」
Nimotsu(saihu,pasupoto) ga mitsukari masen

“짐(지갑, 여권)을 도둑맞았습니다”

「荷物(財布・パスポート) を 盗まれ ました」
Nimotsu(saihu,pasupoto)o nusumare mashita

“열쇠를 방에 두고 나왔습니다”

「鍵 を 部屋 の 中 に 忘れ ました」
Kagi o heya no naka ni wasure mashita

“길을 잃어버렸습니다”

「道 に 迷って しまい ました」
Michi ni mayotte shimai mashita

“경찰을 불러 주세요”

「警察 を 呼んで ください」
Keisatsu o yonde kudasai

“누군가 도와주세요!”

「誰か 助けて!」
Dareka tasukete!

“어떻게 하면 좋습니까?”

「どう すれば いい ですか?」
Do sureba ii desuka?