multiLingual 日本語 English Simplefied Chinese Traditional Chinese Korea

初级日语会话

寒暄・提问

“你好”

「こんにちは」
Konnichiwa

“谢谢”

「ありがとう」
Arigato

“再见”

「さようなら」
Sayonara

“洗手间在哪里?”

「トイレ は どこ ですか?」
Toire wa doko desuka?

“现在几点了?”

「今 何時 ですか?」
Ima nanji desuka?

“您会说英语吗? “

「あなた は 英語を 話せ ますか?」
Anata wa eigo o hanase masuka?

“请写在这儿”

「ここ に 書いて ください」
Koko ni kaite kudasai

购物

“有○○吗?”

「○○ は あり ますか?」
00 wa ari masuka?

“有其他颜色吗?”

「別 の 色 は あり ますか?」
Betsu no iro wa ari masuka?

“有稍小(大)一点的吗?”

「もう すこし 小さい(大きい) の は あり ますか?」
Mo sukoshi chiisai(okii) no wa ari masuka?

“一个(全部)多少钱?”

「ひとつ(全部 で) いくら ですか?」
Hitotsu(zenbu de) ikura desuka?

“有更便宜(贵)的吗?”

「もっと 安い(高い) の は 無い ですか?」
Motto yasui(takai) no wa nai desuka?

“可以刷卡吗?”

「支払い は カード で でき ますか?」
Shiharai wa ka-do de deki masuka?

身体不舒服时

“药店(医院)在哪儿?”

「薬局(病院) は どこ ですか?」
Yakkyokuwa(byoin) wa doko desuka?

“这里(肚子・头)疼。”

「ここ(お腹・頭) が 痛い です」
Koko(onaka,atama) ga itai desu

“发烧”

「熱 が あり ます」
Netsu ga ari masu

“没有食欲”

「食欲 が あり ません」
Shokuyoku ga ari masen

“恶心”

「吐きそう です」
Hakisou desu

“我身体不舒服”

「体 の 具合 が 悪い の ですが」
Karada no guai ga warui no desuga

“请帮我叫医生”

「医者 を 呼んで ください」
Isha o yonde kudasai

遇到困难时

“我找不到行李(钱包・护照)了”

「荷物(財布・パスポート) が 見つかり ません」
Nimotsu(saifu,pasupoto) ga mitsukari masen

“我的行李(钱包・护照)被偷了”

「荷物(財布・パスポート) を 盗まれ ました」
Nimotsu(saifu,pasupoto)o nusumare mashita

“我把钥匙忘在房间了”

「鍵 を 部屋 の 中 に 忘れ ました」
Kagi o heya no naka ni wasure mashita

“我迷路了”

「道 に 迷って しまい ました」
Michi ni mayotte shimai mashita

“请帮我叫警察”

「警察 を 呼んで ください」
Keisatsu o yonde kudasai

“谁来帮帮我!”

「誰か 助けて!」
Dareka tasukete!

“我该怎么办?”

「どう すれば いい ですか?」
Do sureba ii desuka?